Προσκληση υποβολης προτασεων για τη δραση 3.a.4 “Ενισχυση Μικρων και Πολυ Μικρων Επιχειρησεων που επληγησαν απο την πανδημια Covid-19 στην Περιφερεια Πελοποννησου” στο πλαισιο του Επιχειρησιακου Προγραμματος «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2014-2020»

Σας ενημερώνουμε ότι από την Περιφέρεια Πελοποννήσου, εκδόθηκε πρόσκληση της Δράσης του θέματος. Η διαδικασία υποβολής των προτάσεων ορίζεται το διάστημα από Πέμπτη 08- 10-2020 ώρα 10:00 έως και την καταληκτική ημερομηνία Κυριακή 01-11-2020 ώρα 15:00. Σημειώνεται, ότι δεν θα δοθεί χρονική παράταση.

«Χαρακτηριστικά Προγράμματος»

1. Η συγκεκριμένη δράση αφορά ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία με τη μορφή μη επιστρεπτέας επιχορήγησης (δωρεάν επιχορήγηση).

2. Η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει Κεφάλαιο Κίνησης ίσο με το 50% των εξόδων της επιχείρησης το 2019, με ελάχιστο ποσό επιχορήγησης τα 5.000€ και μέγιστο τα 40.000€. Τα ποσά επί των οποίων θα υπολογιστεί το παραπάνω ποσοστό (50%) προκύπτουν από το άθροισμα:

α. Των Αγορών Εμπορευμάτων Χρήσης

β. Των Αγορών Α’ Υλών και Υλικών Χρήσης

γ. Του συνόλου των Δαπανών για Παροχή Υπηρεσιών

δ. Του συνόλου των Ενοικίων που καταβλήθηκαν στην χρήση από την επιχείρηση

ε. Του συνόλου των Παροχών σε εργαζομένους (πλην αυτών που απασχολήθηκαν σε Αγροτικές-Βιολογικές δραστηριότητες)

στ. Διάφορα Λειτουργικά Έξοδα Συγκεκριμένα, ο υπολογισμός του αναλογούντος κεφαλαίου κίνησης (δημόσια χρηματοδότηση) προκύπτει από το άθροισμα των κάτωθι δηλωθέντων ποσών των πεδίων του έντυπου Ε3 του προηγούμενου έτους (χρήση 2019): 102, 202, 181, 281, 481, 185, 285, 485 πολλαπλασιαζόμενο με 50%. Τονίζεται ότι για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα απαιτείται προηγουμένως να ελεγχθεί το κεφάλαιο κίνησης, το οποίο πρέπει να είναι πάνω από 10.000€.

3. Δικαιούχοι της ενίσχυσης θα είναι οι Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις, που νομίμως λειτουργούν στη Περιφέρεια Πελοποννήσου. Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που υποβάλλουν πρόταση, είναι οι ακόλουθες:

α. Έχουν υποβάλλει την δήλωση φορολογίας εισοδήματος για την χρήση του 2019 εμπρόθεσμα σύμφωνα με την φορολογική νομοθεσία.

β. Να έχουν κάνει έναρξη πριν την 1/1/2019.

γ. Να έχουν ως κύριο κωδικό δραστηριότητας (ΚΑΔ) ή δραστηριότητα με τα μεγαλύτερα έσοδα έναν από τους ΚΑΔ της πρόσκλησης.

δ. Κατά το 2019 να απασχολούσαν λιγότερους από 50 εργαζομένους, έως και κανέναν.

4. Διάρκεια υλοποίησης Το καταβληθέν κεφάλαιο κίνησης θα πρέπει να αναλωθεί εντός του 2021. Τούτο θα αποδεικνύεται από το έντυπο Ε3 του έτους 2021, στο οποίο θα πρέπει να είναι δηλωμένο το κεφάλαιο κίνησης στα αντίστοιχα πεδία.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

  1. Δεν υπάρχει ελάχιστη βαθμολογία εισαγωγής (βάση εισαγωγής), η δε βάση ένταξης θα διαμορφώνεται σύμφωνα με τον ισχύοντα διαθέσιμο προϋπολογισμό της Δράσης.
  2. Τυχόν δυσμενή στοιχεία στα «ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ “ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ” Α.Ε.» δεν επηρεάζουν τη συμμετοχή στη Δράση.

Μπορείτε να δείτε αναλυτικά όλη την πρόταση ΕΔΩ

Login

Lost your password?