Ξεκιναει η Αντιπυρικη περιοδος

Ξεκινάει η αντιπυρική περίοδος – Προειδοποιήσεις από την Πυροσβεστική

Από την Περιφερειακή Πυροσβεστική Διοίκηση Πελοποννήσου ανακοινώνεται ότι εκδόθηκε η Πυροσβεστική Διάταξη του Διοικητή της ΠΕ.ΠΥ.Δ. Πελοποννήσου, η οποία ρυθμίζει τα χρονικά όρια απαγόρευσης χρήσης πυρός στην ύπαιθρο. Για τη φετινή αντιπυρική περίοδο τα χρονικά όρια ορίζονται από 15-04-2021 έως 31-10-2021.

Ο Διοικητής Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης Πελοποννήσου

Καθορίζουμε

Αρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής

  1. Εκτάσεις στις οποίες έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού είναι:

α) Τα δάση και οι δασικές εκτάσεις όπως αυτές ορίζονται και περιγράφονται στις παραγρ. 1,2,3,4 και 5 του άρθρου 3 του Ν. 998/1979.

β) Οι χαρτολιβαδικές εκτάσεις καθώς και οι βραχώδεις πετρώδεις εκτάσεις που βρίσκονται σε πεδινά εδάφη, σε ανώμαλα εδάφη και σε λόφους, όπως αυτές καθορίζονται στη παράγραφο 3 του άρθρου 3 του Ν. 998/1979 και

γ) Οι αγροτικές εκτάσεις, όπως περιγράφονται στο άρθρο 2 του Ν.Δ. 3030/1954.

2.Οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού δεν έχουν εφαρμογή στις παρακάτω περιοχές:

α) Στις περιοχές που υπάρχουν εγκεκριμένα σχέδια πόλεως ή καταλαμβάνονται από οικισμούς, που προϋπήρχαν του έτους 1923 ή πρόκειται περί οικοδομήσιμων εκτάσεων των οικιστικών περιοχών.

Οι οικοπεδικοί και ακάλυπτοι χώροι που ευρίσκονται εντός σχεδίου πόλεως και οικιστικών περιοχών, εμπίπτουν στα άρθρα της υπ’ αριθ. 4 Πυρ/κης Διάταξης ( Φ.Ε.Κ. Β’ 1346/2012).

β) Στις αλυκές.

γ) Στους αρχαιολογικούς χώρους και

δ) Στα λατομεία και ορυχεία.

Άρθρο 2

  1. Κατά την διάρκεια της χρονικής περιόδου, από 15-04-2021 μέχρι 31-10-2021, απαγορέυεται, λόγω αυξημένης επικινδυνότητας, η χρήση πυρός, στις περιοχές των παραγράφων 1α και 1β του άρθρου 1 της παρούσης,
  2. Κατά την διάρκεια της χρονικής περιόδου, από 15-04-2021 μέχρι 31-10-2021 απαγορεύεται  η καύση αγροτικών εκτάσεων, της παραγράφου 1γ του άρθρου 1 της παρούσης, χωρίς την έκδοση άδειας από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία και αφού ληφθούν τα μέτρα που ορίζονται στο άρθρο 5. παράγρ. 1 της 9/2000 Πυροσβεστικής Διάταξης (ΦΕΚ Β’ 1459/30-11-2000) όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 9Α/2005 Πυρισβεστική Διάταξη (ΦΕΚ Β’ 1554/10-1-2005 και ισχύει.

Ο Διοικητής

Ο Αθανάσιος Αλ. Κολυβήρας

και Αρχιπύραρχος.

Login

Lost your password?