Αποφασεις 8ης Συνεδριασης 2018

8η Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου – 2018

Ακριβές Αντίγραφο από το βιβλίο Πρακτικών σελίδα 95

Σήμερα, ημέρα Κυριακή 1η Ιουλίου 2018 και ώρα 21:00 στο Τολό του Δήμου Ναυπλιέων και στο ξενοδοχείο «John and George», μετά από πρόσκληση με αριθμό πρωτοκόλλου 530/18 του Προέδρου και νόμιμου εκπροσώπου Γεωργιδάκη Ιωάννη του Νικολάου, συνήλθε η 8η συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου 2018, με το εξής θέμα:

 • Υποβολή πρότασης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο του τοπικού προγράμματος CLLD/ LEADER.

Παρόντες στη συνέλευση ήταν οι εξής:

 1. Γεωργιδάκης Γιάννης: Πρόεδρος και Νόμιμος εκπρόσωπος
 2. Βλαχάκη Νέλλυ: Αντιπρόεδρος
 3. Κουγιάς Αναστάσιος: Γραμματέας
 4. Κωτσιόπουλος Σταύρος: Μέλος
 5. Μιχαήλ Αλέξανδρος: Μέλος
 6. Σκαλίδης Μανώλης: Μέλος
 7. Τσαγκαρέλης Ανδρέας: Αν/κό μέλος

Απόντες στη συνέλευση ήταν οι εξής:

 1. Μπικάκης Νικόλαος: Ταμίας
 2. Ταλαγάνη Ευγενία: Μέλος
 3. Τριανταφύλλου Δημήτρης: Μέλος
 4. Καρούντζος Ανδριανός: Αν/κό Μέλος

ΘΕΜΑ 1ο

Μετά από συζήτηση λήφθηκε ομόφωνη απόφαση να υποβάλουμε πρόταση ένταξης στο πρόγραμμα CLLD/ LEADER 2014-2020 της ΟΤΔ Πάρνωνα.

Επιπλέον, το Δ.Σ. του Συλλόγου «Συλλόγου Επαγγελματιών Τολού» αποφάσισε ομόφωνα ότι διαχειριστής του φορέα (Συλλόγου), στο σύστημα διαχείρισης χρηστών για την δημιουργία τοπικών χρηστών στο ΟΠΣΑΑ 2014-2020, ορίζεται ο Πρόεδρος του «Συλλόγου Επαγγελματιών Τολού» κος Γεωργιδάκης Ιωάννης του Νικολάου με ΑΦΜ 037982023.

Στοιχεία επικοινωνίας του κ. Γεωργιδάκη είναι:

Τηλ. 6937005907 Email: set.tolo@agrotrust.wog.gr

Μη έχοντας άλλο θέμα για συζήτηση, λύνεται η συνεδρίαση του Δ.Σ. του «Συλλόγου Επαγγελματιών Τολού».

Το παρόν πρακτικό αφού διαβάστηκε, στη συνέχεια υπογράφηκε από τα παρόντα μέλη του Δ.Σ. του «Συλλόγου Επαγγελματιών Τολού».

Ο Γραμματέας                                                             Ο Πρόεδρος

Αναστάσιος Κουγιάς                                                 Ιωάννης Γεωργιδάκης

Login

Lost your password?