Αποφασεις 4ης Συνεδριασης 2018

4η Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου – 2018

Ακριβές Αντίγραφο από το βιβλίο Πρακτικών σελίδα 90

Σήμερα ημέρα Σάββατο 31/03/2018 και ώρα 18:30 στο  ξενοδοχείο John & George συνήλθε μετά από πρόσκληση του προέδρου του ΣΕΤ Ιωάννη Γεωργιδάκη το Διοικητικό Συμβούλιο του Σ.Ε.Τ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για το παρακάτω θέμα:

  • Διεθνής Ονομασία του Συλλόγου

Παρόντες στη συνέλευση ήταν οι εξής:

  1. Γεωργιδάκης Γιάννης
  2. Βλαχάκη Νέλλυ
  3. Κουγιάς Αναστάσιος
  4. Μπικάκης Νικόλαος
  5. Σκαλίδης Μανώλης
  6. Κωτσιόπουλος Σταύρος
  7. Μιχαήλ Αλέξανδρος

ΘΕΜΑ 1ο

Αποφασίστηκε ομόφωνα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Επαγγελματιών Τολού ασχολούμενων με τον Τουρισμό, ότι η Διεθνής ονομασία του για όλες τις χρήσεις θα είναι “TOURISM ASSOCIATION OF TOLO”.

Ο Γραμματέας                                                             Ο Πρόεδρος

Αναστάσιος Κουγιάς                                                 Ιωάννης Γεωργιδάκης

Login

Lost your password?